Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Slávnostná svätá omša v Polníkoch

Pozývame Vás

Výstup na Strážov

Komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči oznamuje,

Obvodný lekár - oznam

Obvodný lekár MUDr. Podolák oznamuje, že

Podujatia

Oslava 810 rokov obce Dolná Súča - Pozvánka

Obec Dolná Súča Vás srdečne pozýva pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Súča na kultúrne...

Výstava skalničiek, ihličňanov sukulentov kaktusov bonsají....

„TANCUJ SPIEVAJ ZAHRAJ SI“ Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a súťaž a prehliadka folklórnych skupín

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Obecný úrad Dolná Súča Vás srdečne pozývajú.

Úradná tabuľa

20. 09. 2018

Pozvánka

Starosta obce podľa §-12 odst.1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení...

18. 09. 2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča oznamuje začatie správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub...

14. 09. 2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vydáva rozhodnutie o dočasné vyňatie lesných...

12. 09. 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča oznamuje začatie stavebného konania pre stavebníka Západoslovenská distribučná,...

11. 09. 2018

Zverejnenie zámeru - Predaj nehnuteľnosti - pozemku obce Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dolná Súča zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť - obecný pozemok nachádzajúci sa v k.ú....

11. 09. 2018

Zverejnenie zámeru predať pozemok obce Dolná Súča

Obec Dolná Súča zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť - obecný pozemok parcela č. 696/23 o výmere...

11. 09. 2018

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Obec Dolná Súča zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť - obecný pozemok parcela E-KN č. 6127/2 v...

11. 09. 2018

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Dolná Súča

Obec Dolná Súča zverejňuje zámer prenajať obecný nebytový priestor z dôvodu hodného osobitného...