Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 15.02.2018

Program

1/ Otvorenie

2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľby návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia OZ

3/ Informácia o plnení uznesení z 22. zasadnutia OZ                           

4/ Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti

5/ Súhrnná správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2017 

Predkladá: Mgr. Lenka Vojtášová, hlavná  kontrolórka obce

6/ Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2018

Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce                                 

7/ Schválenie plánu práce jednotlivých komisií pri OZ na rok 2018                                                  

Predkladajú: predsedovia jednotlivých komisii pri OZ

8/ Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015  – o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EP, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí  na území obce Dolná Súča

Predkladá: Ing. Iveta Holíčková, prednostka úradu

9/ Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2018 obce Dolná Súča

Predkladá: Bc. Agáta Zigová, predsedníčka finančnej komisie

10/ Návrh na prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke, na prípadné budúce pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/96  zo dňa 2.1.2017, v znení neskorších zmien a doplnkov pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.Štúra l, 812 35 Bratislava ( Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča).

11/ Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku obce  C-KN č. 696/23 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho : Stanislav Oriešek, Dolná Súča 245                           

Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce (bod. č.10 a č.11)         

12/Návrhy, pripomienky a interpelácie poslancov OZ

13/ Z á v e r .

Uznesenia

  • 246/2018 - Informácia o plnení uznesení z 22. zasadnutia OZ
  • 247/2018 - Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti
  • 248/2018 - Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2017
  • 249/2018 - Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2018
  • 250/2018 - Schválenie plánu prace jednotlivých komisií pri OZ na rok 2017
  • 251/2018 - Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015
  • 252/2018 - Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2018 obce Dolná Súča
  • 253/2018 - Návrh na prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke
  • 254/2018 - Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku obce C-KN č. 696/23 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho : Stanislav Oriešek, Dolná Súča 245