Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 02.03.2017

Program

1/ Otvorenie

2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľby návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia OZ

3/ Informácia o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ                           

4/ Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti

5/ Súhrnná správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2016 

Predkladá: Mgr. Lenka Vojtášová, hlavná  kontrolórka obce

6/ Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2017

Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce                                 

7/ Schválenie plánu práce jednotlivých komisií pri OZ na rok 2017                                                  

Predkladajú: predsedovia jednotlivých komisii pri OZ

8/ Návrh na schválenie VZNO č.1/2017 – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolná Súča

9/ Schválenie Územného plánu  obce (ÚPN-O) Dolná Súča

Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce ( bod č.8 a č.9)

10/ Žiadosť organizácie : Schválenie predaja pozemkov C-KN č.255/4 a C-KN č.255/5 k.ú. Dolná Súča (nová kiosková distribučná trafostanica – ulica Molčanova) pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava

11/ Žiadosť organizácie: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov C-KN č. 6130/2 a C-KN č. 6130/3  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Predkladá: Ing. Iveta Holíčková, prednostka úradu ( bod. č 10 a č.11)

12/ Schválenie ceny za výkup pozemkov k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k ochrannému pásmu I. stupňa – Vodný zdroj HDS1 a HDS2 (Pred Hlbokým)

13/ Žiadosť o odstúpenie z funkcie obecného kronikára

Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce ( bod č.12 a č.13)

14/Návrhy, pripomienky a interpelácie poslancov OZ

15/ Z á v e r .

Uznesenia

 • 162/2017 - Informácia o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ
 • 163/2017 - Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti
 • 164/2017 - Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2016
 • 165/2017 - Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2017
 • 166/2017 - Schválenie plánu prace jednotlivých komisií pri OZ na rok 2017
 • 167/2017 - Návrh a schválenie VZNO č. 1/2017 – ktorých sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolná Súča
 • 168/2017 - Schválenie Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolná Súča
 • 169/2017 - Žiadosť organizácie : Schválenie predaja pozemkov C-KN č.255/4 a C-KN č.255/5 k.ú. Dolná Súča (nová kiosková distribučná trafostanica – ulica Molčanova) pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava
 • 170/2017 - Žiadosť organizácie: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku obce (v časti športového areálu) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho : Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 • 171/2017 - Schválenie ceny za výkup pozemkov k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k ochrannému pásmu I. stupňa – Vodný zdroj HDS1 a HDS2 (Pred Hlbokým)
 • 172/2017 - Žiadosť o odstúpenie z funkcie obecného kronikára
 • 173/2017 - Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecných bremien ev.č. 17/241/IL 13.0758.13.0007/VB pre Západoslovenskú distribučnú a.s. (Závodie pri športovom areály)
 • 174/2017 - Návrhy, pripomienky a interpelácie poslancov OZ