Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 08.12.2016

Program

1/ Otvorenie

2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľby návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia OZ

3/ Informácia o plnení uznesení zo 13. a 14. zasadnutia OZ                           

4/ Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti

5/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Dolná Súča na I. polrok 2017

Predkladá: Mgr. Lenka Vojtášová, hlavná  kontrolórka obce

6/ Informácia o činnosti komisie finančnej a správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti OZ

Predkladá: Agáta Zigová, predsedníčka  komisie

7/ Návrh a schválenie Dodatku č.4 k VZN č.1/2013 o financovaní materskej školy  a školských zariadení na území obce Dolná Súča

Predkladá: Ing. Iveta Holíčková, prednostka úradu                         

8/ Stanovisko finančnej komisie a kontrolóra obce k schváleniu programového rozpočtu obce a ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča pre rok 2017

Predkladá: Agáta Zigová, predsedníčka finančnej komisie, Mgr. Lenka Vojtášová – HK obce

9/ Návrh a schválenie rozpočtu Základnej školy s MŠ R. Hečku pre rok 2017

10/ Návrh na schválenie rozpočtu obce Dolná Súča pre rok 2017

Predkladá: Agáta Zigová, predsedníčka  finančnej komisie (bod č. 9 a 10)

11/ Výročná správa obce Dolná Súča za rok 2015

Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce                          

12 / Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2016 obce Dolná Súča

Predkladá: Agáta Zigová, predsedníčka finančnej komisie 

13/ Prerokovanie upozornenia prokurátora Pd257/16/3309-3 k platnému a účinnému VZNO č. 4/2007 – o poskytnutí dotácií a jeho Dodatku č.1

14/ Návrh a schválenie Dodatku č.2 k VZN č.  4/2007 o poskytovaní dotácií

Predkladá: Ing. Iveta Holíčková, prednostka úradu (bod č.13 a 14)   

15/ Žiadosť o finančnú dotáciu na CVČ, Školská 9, ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nemšová

16/ Žiadosť organizácie: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho : Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce (bod č.15, 16 )                     

17/Návrhy, pripomienky a interpelácie poslancov OZ

18/ Z á v e r .

Uznesenia

 • 143/2016 - Informácia o plnení uznesení z 13. a 14. zasadnutia OZ
 • 144/2016 - Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti
 • 145/2016 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
 • 146/2016 - Informácia o činnosti komisie finančnej a správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti pri OZ
 • 147/2016 - Návrh a schválenie Dodatku č.4 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení na území obce Dolná Súča
 • 148/2016 - Návrh stanoviska hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie pri OZ k návrhu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča pre rok 2017
 • 149/2016 - Návrh a schválenie rozpočtu Základnej školy s MŠ R. Hečku pre rok 2017
 • 150/2016 - Návrh programového rozpočetu Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku Dolná Súča na rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019
 • 151/2016 - Návrh na schválenie rozpočtu obce Dolná Súča pre rok 2017
 • 152/2016 - Návrh programového rozpočetu obce Dolná Súča na rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019
 • 153/2016 - Výročná správa obce Dolná Súča za rok 2015
 • 154/2016 - Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2016 obce Dolná Súča
 • 155/2016 - Prerokovanie upozornenia prokurátora Pd257/16/3309-3 k platnému a účinnému VZNO č. 4/2007 – o poskytnutí dotácií a jeho Dodatku č.1
 • 156/2016 - Návrh a schválenie Dodatku č.2 k VZN č. 4/2007 o poskytovaní dotácií
 • 157/2016 - Žiadosť o finančnú dotáciu na CVČ, Školská 9, ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nemšová
 • 158/2016 - Žiadosť organizácie: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho : Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 • 159/2016 - Návrh na schválenie odmeny za rok 2016 pre hlavnú kontrolórku obce Mgr. Lenku Vojtášovú
 • 160/2016 - Návrh na navýšenie základného imania podielu obce do spoločnosti Vlára Váh, vo výške peňažného vkladu
 • 161/2016 - Návrh na schválenie ceny za výkup pozemkov k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k ochrannému pásmu I. stupňa – Vodný zdroj Hrušovec