Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 30.04.2015

Program

1/ Otvorenie

2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľby návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia OZ

3/ Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 3/2015                          

4/ Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti

Predkladá: Mgr. Lenka Vojtášová, hlavná  kontrolórka obce

5/ Informácia o činnosti komisie kultúry, školstva a športu pri OZ

Predkladá: Vladimír Vavro, predseda komisie

6/ Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014

Predkladá: Mgr. Lenka Vojtášová, hlavná kontrolórka obce

7/ Schválenie záverečného účtu Základnej školy s MŠ R.Hečku Dolná Súča za rok 2014

    a celoročné hospodárenie školy

8/ Schválenie záverečného účtu obce Dolná Súča za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce

9/ Schválenie prebytku hospodárenia obce za rok 2014

10/ Návrh na schválenie Zásad o odmeňovaní poslancov OZ, zástupcu starostu a ďalších občanov pracujúcich v komisiách OZ v Dolnej Súči.

11/ Prerokovanie platu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest po novele č. 154/2011 Z.z. §4 ods.4 zákona o platových pomeroch.

Predkladá: Agáta Zigová, predsedkyňa finančnej komisie ( bod.č.7 až č.11)

12/ Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 63/15/3309-5 k VZN č. 1/2011

13/ Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických a fyzických osôb podnikateľov na území obce Dolná Súča

14/Návrh na schválenie VZN č. 1/2015- Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Dolná Súča

15/ Návrh na schválenie Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižne v Dolnej Súči

Predkladá: Ing. Viliam Cagala, prednosta úradu ( bod č. 12 až 15)

16/  Stanovisko komisie výstavby, ÚP a ŽP pri OZ k žiadostiam

17/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Jaroslava Štefkovičová

18/Návrhy, pripomienky a interpelácie poslancov OZ

19/ Z á v e r .

Uznesenia

 • 27/2015 - Informácia o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ
 • 28/2015 - Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti.
 • 29/2015 - Informácia o činnosti komisie kultúry, školstva a športu pri OZ
 • 30/2015 - Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
 • 31/2015 - Schválenie záverečného účtu Základnej školy s MŠ R. Hečku Dolná Súča za rok 2014 a celoročné hospodárenie školy
 • 32/2015 - Schválenie záverečného účtu obce Dolná Súča za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce
 • 33/2015 - Schválenie prebytku hospodárenia obce za rok 2014
 • 34/2015 - Návrh na schválenie Zásad o odmeňovaní poslancov OZ, zástupcu starostu a ďalších občanov pracujúcich v komisiách OZ v Dolnej Súči.
 • 35/2015 - Prerokovanie platu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest po novele č. 154/2011 Z.z. § 4 ods.4 zákona o platových pomeroch
 • 36/2015 - Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 63/15/3309-5 k VZN č. 1/2011
 • 37/2015 - Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických a fyzických osôb podnikateľov na území obce Dolná Súča
 • 38/2015 - Návrh na schválenie VZN č.1/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Dolná Súča
 • 39/2015 - Návrh na schválenie Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Dolnej Súči
 • 40/2015 - Stanovisko Komisie výstavby ÚP a ŽP pri OZ k prerokovaným žiadostiam
 • 41/2015 - Žiadosť o dlhodobý prenájom obecného pozemku na vytvorenie parkovacích miest k stavebnému povoleniu novej prevádzky Kvetinárstva pre Jaroslavu Štefkovičovú, Dolná Súča č. 568