Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 26.02.2015

Program

1/ Otvorenie

2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľby návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia OZ

3/ Informácia o plnení uznesení z 33/2014, 1/2015 a 2/2015 zasadnutia  OZ

4/ Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti

5/ Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2014

  Predkladá: Mgr. Lenka Vojtášová, hlavná  kontrolórka obce

6/ Schválenie plánu prace zasadnutí OZ a jednotlivých komisií pri OZ na rok 2015

  Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce a predsedovia jednotlivých komisií pri OZ

7/ Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre stavbu „Dolná Súča- VNK,TS,NNK,NNV“ smer športový areál

  Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce

8/ Informácia starostu obce k platobnému rozkazu za užívanie pozemkov obcou                  

9/Návrhy, pripomienky a interpelácie poslancov OZ

10/ Z á v e r . 

Uznesenia

 • 16/2015 - Informácia o plnení uznesení z 33/2014, 1/2015 a 2/2015 zasadnutia OZ.
 • 17/2015 - Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti.
 • 18/2015 - Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2014.
 • 19/2015 - Schválenie plánu práce zasadnutí OZ a jednotlivých komisii pri OZ na rok 2015.
 • 20/2015 - Schválenie plánu práce jednotlivých komisií pri OZ.
 • 21/2015 - Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre stavbu „Dolná Súča – VNK, TS, NNK, NNV“ smer športový areál pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov plánované v rámci pripravovanej stavby.
 • 22/2015 - Informácia starostu obce k platobnému rozkazu za užívanie pozemkov obcou.
 • 23/2015 - Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre Svojpomocný klub stomikov ILCO Trenčín.
 • 24/2015 - Návrh na schválenie zmeny členského do MAS Vršatec pre rok 2015
 • 25/2015 - Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu obce
 • 26/2015 - Otvorený list Ing. Pavla Kvasnicu pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo