Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 09.10.2014

Program

1/ Otvorenie

2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia OZ

3/ Vzdanie sa mandátu poslanca OZ                                                                                                              

Predkladá: Ing. Pavol Kvascnica, starosta obce

4/ Zloženie sľubu poslanca OZ – náhradníka    

5/ Návrh na schválenie zmlávy o budúcej kúpnej zmluve – Západoslovenská distribučná a.s.

6/ Z á v e r .

Uznesenia

  • 373/2014 - Vzdanie sa mandátu poslanca OZ.
  • 374/2014 - Zloženie sľubu poslanca OZ – náhradníka.
  • 375/2014 - Návrh na schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Západoslovenská distribučná a.s.