Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 25.04.2013

Program

1/  Otvorenie

2/  Schválenie programu zasadnutia

3/  Voľba návrhovej  komisie

4/  Kontrola plnenia uznesení  prijatých na poslednom zasadnutí zo dňa 21.2.2013

5/ Informácia o činnosti komisie na ochranu mládeže pred negatívnymi vplyvmi pri OZ    

6/ Informácia o činnosti komisie mládeže a športu pri OZ

7/ Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná Súča

8/ Návrh a schválenie VZNO č. 1/2013 – o financovaní materskej školy a školských zariadení

    zriadených na území obce Dolná Súča                                                                                                                                                               

9/ Návrh a schválenie Rozpočtového opatrenia č.1 obce Dolná Súča

10/Organizačné zabezpečenie festivalu dychových hudieb „Hečkova Súča“ 2013                         

11/ Rôzne                                               

12 / Návrhy a pripomienky poslancov OZ

13 Návrh na uznesenie

14/ Z á v e r.

Uznesenia

 • 238/2013 - Schválenie programu zasadnutia OZ.
 • 239/2013 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na poslednom zasadnutí zo dňa 21.2.2013.
 • 239/2013 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na poslednom zasadnutí zo dňa 21.2.2013.
 • 240/2013 - Informácia o činnosti komisie na ochranu mládeže pred negatívnymi vplyvmi pri OZ.
 • 241/2013 - Informácia o činnosti komisie mládeže a športu pri OZ.
 • 242/2013
 • 243/2013 - Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná Súča.
 • 244/2013 - Návrh na schválenie VZNO č.1/2013 – o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča.
 • 245/2013 - Návrh a schválenie Rozpočtového opatrenia č.1 obce Dolná Súča.
 • 246/2013 - Organizačné zabezpečenie festivalu dychových hudieb „Hečkova Súča“ 2013.
 • 247/2013 - Návrh na schválenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov obce.
 • 248/2013 - Žiadosť o súhlasné stanovisko so zmenou katastrálnej hranice.
 • 249/2013 - Stanovisko komisie výstavby k ponuke spoločnosti Enviroplasty pre spracovanie separovaného odpadu.
 • 250/2013

Hlasovania