Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

Uznesenie číslo 1/2018

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje program svojho zasadnutia dňa 07.12.2018 nasledovne:

1/Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

2/ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  

3/ Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

4/  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  zasadnutia obecného zastupiteľstva

5/  Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba  predsedov a ich členov

6/ Návrh na schválenie  platu starostu obce                                     

7/ Návrh na schválenie sobášiacich

8/ Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2019                                

9 / Diskusia                                 

10/ Z á v e r.

Hlasovania

Meno Za Proti Zdržal sa
Ing. Kamil Breznický X
Ing. Pavol Hamaj PhD. X
Ing. Anton Holíček X
Martin Kotrbčík X
Ing. Pavol Kvasnica X
Alena Majerská X
Ing. Peter Oriešek X
Anton Pagáč X
Bc. Agáta Zigová X
Spolu 9