Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

68/2019 Stanovisko komisie kultúry, školstva a športu pri OZ k využitiu prenájmu nebytových priestorov v budove telovýchovnej jednoty Splnené
67/2019 Návrh na schválenie Plánu obnovy verejného vodovodu v obci Dolná Súča Splnené
66/2019 Návrh na schválenie zápisov do kroniky obce za rok 2017 Splnené
65/2019 Návrh a schválenie Dodatku č.2 k VZNO č.2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov v materskej škole a školských zariadení (výška príspevkov na stravu...) Splnené
64/2019 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2019 obce Dolná Súča Splnené
63/2019 Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č.3/2019 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku Dolná Súča Splnené
62/2019 Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu Splnené
61/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 Splnené
60/2019 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Splnené
59/2019 Informácia o plnení uznesení z 4. a 5. zasadnutia OZ Splnené
58/2019 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Splnené
57/2019 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu z Ministerstva vnútra SR. Názov projektu: „Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy Požiarnej zbrojnice v obci Dolná Súča“ Splnené
56/2019 Voľba predsedu Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia Splnené
55/2019 Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu poslanca OZ-náhradníka Splnené
54/2019 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Splnené
53/2019 Branislav Klubert, Trenčín – k odkúpeniu časti parcely 7903/1 k.ú. Dolná Súča – Repáky Splnené
52/2019 Jaroslav Zemanovič, Horná Súča – vydržanie vlastníckeho práva k p.č.7716 k.ú. Dolná Súča Splnené
51/2019 Návrh na schválenie kúpy pozemkov do vlastníctva obce k majetkovému vysporiadaniu nehnuteľností, ktoré slúžia ako časť miestnej komunikácie v k.ú. Dolná Súča od predávajúcich Miroslav Hamaj a Dušan Hamaj Splnené
50/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN p. č. 7974/29, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Ladislav Vaňo a Michaela Maradíková, Splnené
49/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN p. č. 7974/29, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Ladislav Vaňo a Michaela Maradíková Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 40 ] ďalej » na koniec »»