Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

284/2018 Návrh na schválenie VZNO č.1/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku Splnené
283/2018 Návrh na určenie počtu poslancov k voľbám do orgánov samosprávy obcí . Splnené
282/2018 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Dolná Súča na funkčné volebné obdobie 2018-2022 k voľbám do orgánov samosprávy obcí . Splnené
281/2018 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2018 obce Dolná Súča Splnené
280/2018 Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu Splnené
279/2018 Informácia o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a ŽP OZ Splnené
278/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 Splnené
277/2018 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Splnené
276/2018 Informácia o plnení uznesení z 24., 25. a 26. zasadnutia OZ Splnené
275/2018 Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZNO č.3/2014 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd ...... Splnené
274/2018 Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 98/18/3309-3 zo dňa 2.5.2018 k VZNO č.3/2014 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd ..... Splnené
273/2018 Žiadosť občanov a organizácií: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku obce C-KN č. 982/27 k.ú.Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho : Aleš Čulen a manž. Lucia rod. Michalcová, Dolná Súča 137 Splnené
272/2018 Žiadosť občanov a organizácii : Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti– pozemkov formou zámeny - JUDr. František Ondrišák, Dolná Súča č. 902 a obec Dolná Súča Splnené
271/2018 Návrh na schválenie spolufinan. projektu zo Slovenského futbalového zväzu. Projektu: „Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Dolná Súča“ Splnené
270/2018 Žiadosť občanov a organizácii : Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu nehnuteľností – pozemkov formou zámeny - JUDr. František Ondrišák, Dolná Súča č. 902 a obec Dolná Súča Splnené
269/2018 Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, s projektom „Zhodnocovanie BRO v obci Dolná Súča“ Splnené
268/2018 Rozšírenie distribučnej siete spoločnosti SPP v časti obce Vŕšok Splnené
267/2018 Prerokovanie návrhu investičného zámeru – športovo-rekreačný objekt, žiadateľ JUDr.František Ondrišák, Dolná Súča č.902 Splnené
266/2018 Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 Splnené
265/2018 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2018 obce Dolná Súča Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 34 ] ďalej » na koniec »»