Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

223/2017 Návrh na zmenu úväzku hlavného kontrolóra obce Splnené
222/2017 Návrh na zmenu úväzku hlavného kontrolóra obce Splnené
221/2017 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016 Splnené
220/2017 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku obce C-KN č. 368/13 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho : Ján Trúnek, Dolná Súča 874 Splnené
219/2017 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecných bremien ev.č. opráv. 16/1006/L13.0708.11.001/VB pre Západoslovenskú distribučnú a.s. Splnené
218/2017 Návrh na schválenie VZN č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda Splnené
217/2017 Výročná správa obce Dolná Súča za rok 2016 Splnené
216/2017 Návrh na schválenie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 Splnené
215/2017 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2017 obce Dolná Súča Splnené
214/2017 Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č.2/2017 ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča Splnené
213/2017 Návrh na poskytnutie finančného úveru na havarijný stav – rekonštrukcia vodovodu v obci Splnené
212/2017 Prerokovanie správy o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2017. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 30.6.2017 Splnené
211/2017 Prerokovanie správy o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2017. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 30.6.2017 Splnené
210/2017 Prerokovanie správy o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ R. Hečku za I. polrok 2017 Splnené
209/2017 Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ R. Hečku o zahájení nového školského roka 2017/2018 Splnené
208/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017 v ZŠ s MŠ R. Hečku Splnené
207/2017 Informácia o činnosti komisie OZ sociálnej, bytovej a verejného poriadku Splnené
206/2017 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Splnené
205/2017 Informácia o plnení uznesení z 19. a 20. zasadnutia OZ Splnené
204/2017 Prerokovanie upozornenia prokurátora na odstránenie nečinnosti v súvislosti s doposiaľ neprijatým VZN o organizácii miestneho referenda s poukazom na § 11a odsek 9 zákona o obecnom zriadení. Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 31 ] ďalej » na koniec »»