Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

254/2018 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku obce C-KN č. 696/23 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho : Stanislav Oriešek, Dolná Súča 245 Splnené
253/2018 Návrh na prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke Splnené
252/2018 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2018 obce Dolná Súča Splnené
251/2018 Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015 Splnené
250/2018 Schválenie plánu prace jednotlivých komisií pri OZ na rok 2017 Splnené
249/2018 Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2018 [sk:Council:state_]
248/2018 Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2017 [sk:Council:state_]
247/2018 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti [sk:Council:state_]
246/2018 Informácia o plnení uznesení z 22. zasadnutia OZ Splnené
245/2017 Návrh na vyradenie ZUŠ zo siete škôl Splnené
244/2017 Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 269/17/3309-5 zo dňa 24.11.2017 k VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách. Splnené
243/2017 Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. C-KN č. 696/23 – Stanislav Oriešek, Dolná Súča 245 Splnené
242/2017 Návrh na schválenie kronikára obce Splnené
241/2017 Návrh na prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke, na prípadné budúce pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného Splnené
240/2017 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 368/13 k. ú. Dolná Súča pre kupujúceho : Ján Trúnek, Dolná Súča 874 Splnené
239/2017 Žiadosť o finančný príspevok na činnosť oddielov skautingu v obci na rok 2017 v mene skautov 117. zboru sv. Františka z Assisi, Horné Srnie-Nemšová Splnené
238/2017 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.4/2017 obce Dolná Súča Splnené
237/2017 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.4/2017 obce Dolná Súča Splnené
236/2017 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2017 ZŠ s MŠ R.Hečku Splnené
235/2017 Návrh na schválenie programového rozpočtu obce Dolná Súča pre rok 2018 Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 33 ] ďalej » na koniec »»