Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

53/2019 Branislav Klubert, Trenčín – k odkúpeniu časti parcely 7903/1 k.ú. Dolná Súča – Repáky Splnené
52/2019 Jaroslav Zemanovič, Horná Súča – vydržanie vlastníckeho práva k p.č.7716 k.ú. Dolná Súča Splnené
51/2019 Návrh na schválenie kúpy pozemkov do vlastníctva obce k majetkovému vysporiadaniu nehnuteľností, ktoré slúžia ako časť miestnej komunikácie v k.ú. Dolná Súča od predávajúcich Miroslav Hamaj a Dušan Hamaj Splnené
50/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN p. č. 7974/29, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Ladislav Vaňo a Michaela Maradíková, Splnené
49/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN p. č. 7974/29, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Ladislav Vaňo a Michaela Maradíková Splnené
48/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 7974/28, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Dušan Hamaj, bytom ul. 28. októbra 43, 911 01 Trenčín Splnené
47/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 7974/28, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Dušan Hamaj, bytom ul. 28. októbra 43, 911 01 Trenčín Splnené
46/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 7974/4, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Miroslav Hamaj, Dolná Súča 290 Splnené
45/2019 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu predaja pozemkov obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúcich: Miroslav Hamaj, Dušan Hamaj, Ladislav Vaňo a Michaela Maradíková Splnené
44/2019 Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči, členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a zapisovateľa OZ Splnené
43/2019 Návrh a schválenie VZNO č. 2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane Splnené
42/2019 Informácia o Dodatku č.1 ku kúpnej zmluve kupujúceho RVS Vlára-Váh zo dňa 28.1.2019, týkajúci sa opráv chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností v uznesení č. 301 a č.302/2018 zo dňa 27.9.2018 Splnené
41/2019 Prerokovanie využitia prenájmu nebytových priestorov v budove telovýchovnej jednoty Splnené
40/2019 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2019 obce Dolná Súča Splnené
39/2019 Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č.2/2019 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku Dolná Súča Splnené
38/2019 Čerpanie rezervného fondu Splnené
37/2019 Schválenie prebytku hospodárenia obce za rok 2018 Splnené
36/2019 Schválenie záverečného účtu obce Dolná Súča za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce Splnené
35/2019 Schválenie záverečného účtu Základnej školy s MŠ R. Hečku Dolná Súča za rok 2018 a celoročné hospodárenie školy Splnené
34/2019 Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 39 ] ďalej » na koniec »»