Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Anton Pagáč

Volebný obvod: 1 - Obvod Dolná Súča
Politická príslušnosť: nezávislý
Telefón: 0908258756
Email: tnboco@gmail.com
Adresa: Dolná Súča 149

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2019
  • 25.04.2019 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný
  • 28.02.2019 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný
2018
  • 19.12.2018 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný
  • 07.12.2018 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný

Hlasovania

Číslo Názov Hlas
53/2019 Branislav Klubert, Trenčín – k odkúpeniu časti parcely 7903/1 k.ú. Dolná Súča – Repáky Za
52/2019 Jaroslav Zemanovič, Horná Súča – vydržanie vlastníckeho práva k p.č.7716 k.ú. Dolná Súča Za
51/2019 Návrh na schválenie kúpy pozemkov do vlastníctva obce k majetkovému vysporiadaniu nehnuteľností, ktoré slúžia ako časť miestnej komunikácie v k.ú. Dolná Súča od predávajúcich Miroslav Hamaj a Dušan Hamaj Za
50/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN p. č. 7974/29, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Ladislav Vaňo a Michaela Maradíková, Za
49/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN p. č. 7974/29, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Ladislav Vaňo a Michaela Maradíková Za
48/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 7974/28, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Dušan Hamaj, bytom ul. 28. októbra 43, 911 01 Trenčín Za
47/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 7974/28, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Dušan Hamaj, bytom ul. 28. októbra 43, 911 01 Trenčín Za
46/2019 Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 7974/4, k. ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Miroslav Hamaj, Dolná Súča 290 Za
45/2019 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu predaja pozemkov obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúcich: Miroslav Hamaj, Dušan Hamaj, Ladislav Vaňo a Michaela Maradíková Za
44/2019 Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči, členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a zapisovateľa OZ Za
43/2019 Návrh a schválenie VZNO č. 2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane Za
42/2019 Informácia o Dodatku č.1 ku kúpnej zmluve kupujúceho RVS Vlára-Váh zo dňa 28.1.2019, týkajúci sa opráv chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností v uznesení č. 301 a č.302/2018 zo dňa 27.9.2018 Za
41/2019 Prerokovanie využitia prenájmu nebytových priestorov v budove telovýchovnej jednoty Za
40/2019 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2019 obce Dolná Súča Za
39/2019 Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č.2/2019 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku Dolná Súča Za
38/2019 Čerpanie rezervného fondu Za
37/2019 Schválenie prebytku hospodárenia obce za rok 2018 Za
36/2019 Schválenie záverečného účtu obce Dolná Súča za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce Za
35/2019 Schválenie záverečného účtu Základnej školy s MŠ R. Hečku Dolná Súča za rok 2018 a celoročné hospodárenie školy Za
34/2019 Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 Za
33/2019 Informácia o činnosti komisie kultúry, školstva a športu pri OZ Za
32/2019 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Za
31/2019 Informácia o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ Za
30/2019 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Za
29/2019 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečka Dolná Súča Za
28/2019 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019 obce Dolná Súča Za
27/2019 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 3323 k.ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: František Ševčík, Dolná Súča 724 Za
26/2019 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 3323 k.ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: František Ševčík, Dolná Súča 724 Za
25/2019 Návrh VZNO č.1/2019 – ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná Súča a Štatút DHZ obce Dolná Súča Za
24/2019 Návrh na schválenie Dodatku č.3 k VZNO č.2/2015 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Za
23/2019 Schválenie rokovacieho poriadku OZ v Dolnej Súči Za
22/2019 Schválenie plánu prace jednotlivých komisií pri OZ na rok 2019 Za
21/2019 Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2019 Za
20/2019 Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2018 Za
19/2019 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Za
18/2019 Informácia o plnení uznesení z 1. a 2. zasadnutia OZ Za
17/2019 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Za
16/2018 Za
15/2018 Zrušenie uznesenia č.321/2018 z 6.11.2018 a poverenie starostu obce k postupnému výberu ďalšieho možného záujemcu o kúpu majetku obce – Traktor: ZETOR 7245 Za
14/2018 Návrh a schválenie rozpočtového opatrenia č.6/2018 obce Dolná Súča Za
13/2018 Schválenie zmeny programu OZ Za
12/2018 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Za
11/2018 Návrh plánu zasadnutí na rok 2019 Za
10/2018 Návrh na schválenie sobášiacich Za
9/2018 Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce Za
8/2018 Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií Za
7/2018 Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií Za
6/2018 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva Za
5/2018 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie Za
4/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
3/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
2/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
1/2018 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ Za