Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Anton Pagáč

Volebný obvod: 1 - Obvod Dolná Súča
Politická príslušnosť: nezávislý
Telefón: 0908258756
Email: tnboco@gmail.com
Adresa: Dolná Súča 149

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2019
  • 28.02.2019 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný
2018
  • 19.12.2018 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný
  • 07.12.2018 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný

Hlasovania

Číslo Názov Hlas
29/2019 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečka Dolná Súča Za
28/2019 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019 obce Dolná Súča Za
27/2019 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 3323 k.ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: František Ševčík, Dolná Súča 724 Za
26/2019 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 3323 k.ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: František Ševčík, Dolná Súča 724 Za
25/2019 Návrh VZNO č.1/2019 – ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná Súča a Štatút DHZ obce Dolná Súča Za
24/2019 Návrh na schválenie Dodatku č.3 k VZNO č.2/2015 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Za
23/2019 Schválenie rokovacieho poriadku OZ v Dolnej Súči Za
22/2019 Schválenie plánu prace jednotlivých komisií pri OZ na rok 2019 Za
21/2019 Schválenie plánu práce zasadnutí OZ na rok 2019 Za
20/2019 Súhrnná správa HKO z kontrolnej činnosti za rok 2018 Za
19/2019 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti Za
18/2019 Informácia o plnení uznesení z 1. a 2. zasadnutia OZ Za
17/2019 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Za
16/2018 Za
15/2018 Zrušenie uznesenia č.321/2018 z 6.11.2018 a poverenie starostu obce k postupnému výberu ďalšieho možného záujemcu o kúpu majetku obce – Traktor: ZETOR 7245 Za
14/2018 Návrh a schválenie rozpočtového opatrenia č.6/2018 obce Dolná Súča Za
13/2018 Schválenie zmeny programu OZ Za
12/2018 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Za
11/2018 Návrh plánu zasadnutí na rok 2019 Za
10/2018 Návrh na schválenie sobášiacich Za
9/2018 Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce Za
8/2018 Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií Za
7/2018 Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií Za
6/2018 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva Za
5/2018 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie Za
4/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
3/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
2/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
1/2018 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ Za