Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN (návrhy, platné)

Dodatok č. 4/2019 Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Platné
VZN č.2-2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Súča č. 2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Platné
VZN č.1/2019 VZN č. 1/2019, ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná Súča a štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná Súča. Platné
Dodatok č.3/2019 Dodatok č.3/2019 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Platné
Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2013 Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča. Platné
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča. Platné
VZN č. 1/2018 Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Súča č. 1/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku Platné
Dodatok č. 1 k VZN č.3/2014 Dodatok č.1 k VZNO č.3/2014 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Dolná Súča Platné
Dodatok č.1/2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Dolná Súča Platné
Dodatok č. 2/2017 Platné
Dodatok č.5/2017 Platné
Dodatok č.1/2017 Platné
VZN č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda Platné
VZN obce Dolná Súča č. 1/2017 VZN obce Dolná Súča č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolná Súča. Platné
Dodatok č.4/2016 Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča Platné
Dodatok č. 2/2016 Dodatok č.2 k VZN č.4/2007 o poskytovaní dotácií Platné
VZN č. 2-2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Súča Platné
VZN č 1-2016 VZN č. 1/2016 Cenník služieb a prevádzkový čas Pohrebných služieb obce Platné
Dodatok č. 3 - 2015 Dodatok č. 3/2015 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča. Platné
Dodatok č. 1/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 k vybudovaniu vodovodnej prípojky z verejného vodovodu obce Dolná Súča, cenník práce a služieb pre obyvateľov obce a interný cenník služieb, montážnych a údržbárskych prác obce na území obce Dolná Súča. Platné
Dodatok č. 2 - 2015 Dodatok č. 2, ktorým sa mení VZN č. 6/2012 o ostatných službách v obci Platné
VZN č. 3 - 2015 VZN obce Dolná Súča č. 3 /2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do EP, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 4 - 2015 VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Platné
Dodatok č. 1 - 2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole atď. Platné
VZN č. 2/2015 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Dolná Súča č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Platné
Dodatok č.1/2015 Dodatok č. 1, ktorým sa mení VZN č. 2/2014 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča. Platné
Dodatok č. 2/2014 Dodatok č. 2/2014 k VZN č.1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča. Platné
Dodatok č. 6/2014 Dodatok č. 6/2014 k VZN č. 3/2008 Zrušené
VZN č.3/2014 VZN č. 3/2014 o o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 2/2014 VZN č. 2/2014 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a ustanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča. Platné
Dodatok č. 1/2014 Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 1/2014 VZN č. 1/2014 - Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska Platné
Dodatok č. 1/14 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2007 o poskytovaní dotácií. Platné
Dodatok č.2/12 Zrušené
VZN č. 1/2013 O financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 7/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zrušené
Dodatok č.1/2013 Platné
VZN č. 6/2012 O ostatných službách v obci. Platné
VZN č. 5/2012 O zásadách hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 4/2012 O podmienkach prenajímania nájomných bytov obstaraných poskytnutím štátnej dotácie. Platné
Dodatok č. 1/2012 Platné
VZN č.3/2012 O niektorých podmienkach držania psov v katastrálnom území obce Dolná Súča. Platné
VZN č.2/2012 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Dolná Súča a Trhový poriadok obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 1/2012 K vybudovaniu vodovodnej prípojky z verejného vodovodu obce Dolná Súča, cenník prác a služieb pre obyvateľov obce a interný cenník služieb, montážnych a údržbárskych prác obce na území obce Dolná Súča. Platné
VZN č. 1/2011 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Dolná Súča. Platné
Dodatok č.2/2012 Zrušené
Dodatok č.1/12 Platné
VZN č. 2/2010 Na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča. Zrušené
VZN č. 1/2010 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Súča. Zrušené
Dodatok č.1/2010 Zrušené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»