Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Upovedomenie o podanom odvolaní - verejná vyhláška

Zverejnené: 10.10.2018 – 25.10.2018
Značka: OcÚDS-392/2018-005/Zm
Popis: V zákonom stanovenej lehote podal účastník konania Daša Repová, Dolná Súča 225, Jozef Holíček, Dolná Súča 314 odvolanie proti vydanému stavebnému povoleniu na stavbu: ,, TN Dolná Súča, B/282-UV 128-282, VNK, VNV" Stavebný objekt: SO 01 - VN káblové vedenie, na pozemkoch C-KN parcela č. 1166, 1167, 1168, 1169, 1170/3, 1171, 1172, 1173/4, 1174, 7917/1, 7031, 7028 - mimo ZÚO, k.ú. Dolná Súča pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s.
Prílohy: