Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová - VÝZVA

Zverejnené: 22.07.2019 – 31.12.2019
Značka: 22-07-2019-OcÚ
Popis: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pokyny pre správne napojenie na verejnú kanalizáciu sú popísané v metodickej príručke, ktorú je možné vyzdvihnúť na miestnom obecnom úrade. Zároveň s metodickou príručkou je možnosť si vyzdvihnúť aj žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu. Uvedené dokumenty sú zverejnené aj na stránke www.rvsvv.sk Po pripojení následne bezodkladne doručte vypísanú žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu na príslušný obecný úrad alebo do zákazníckeho centra RVSVV, s.r.o. na adrese J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová (pri bankomate VÚB banky) počas stránkových hodín (pondelok 7:00 – 15:00, streda 7:00-16:00, piatok 7:00-14:00). Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci RVSVV, s.r.o. počas uvedených stránkových hodín na telefónnom čísle 032/ 642 0996. Upozorňujeme, že verejná kanalizácia bola vybudovaná výhradne ako splašková a potrubie nie je dimenzované na zvýšené objemy vody. Do vybudovanej verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať vody z atmosférických zrážok (zrážkové dažďové vody), drenážne vody a iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami. Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú a ekonomickejšiu likvidáciu splaškových odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd (ČOV). Súčasne zvýšite hodnotu Vašej nehnuteľnosti a výrazne prispejete k ochrane životného prostredia aj pre ďalšie generácie.