Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnené: 16.11.2017 – 9.12.2017
Značka: 16-11-2017-OcÚ-OZ
Popis: Obec Dolná Súča v zastúpení starostom obce zverejňuje "Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa" na základe žiadosti Jána Trúnka, bytom Dolná Súča 874. Predaj pozemku v k.ú. Dolná Súča - parcela C-KN č. 368/13 o výmere 150 m2 - orná pôda.
Prílohy: