Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

19. 04. 2018

do 26.04.2018

Značka: OcÚDS-255/001/2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - verejná vyhláška

Prílohy:

19. 04. 2018

do 18.05.2018

Značka: 19-04-2018-OcÚ-UPS

Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Dolná Súča - POZVÁNKA

Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Dolná Súča pozýva na Valné zhromaždenie Urbárskeho...

Prílohy:

17. 04. 2018

do 02.05.2018

Značka: OV/351/2018/823/DL

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. požiadala dňa 7.8.2015 Mesto Nemšová o vydanie...

Prílohy:

17. 04. 2018

do 27.04.2018

Značka: 17-04-2018-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 27.4.2018 - verejná vyhláška

Prílohy:

16. 04. 2018

do 02.05.2018

Značka: OcÚDS-174-002/2018

Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku

Prílohy:

16. 04. 2018

do 16.05.2018

Značka: 16-04-2018-Ocú

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť EKOREM s.r.o. oznamuje realizáciu prác na údržbe ochranného pásma nižšie uvedeného VN...

Prílohy:

12. 04. 2018

do 15.05.2018

Značka: 12-04-2018-OcÚ

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a...

Prílohy:

11. 04. 2018

do 25.04.2018

Značka: 11-04-2018-OcÚ-OZ

Návrh - Záverečný účet Obce Dolná Súča za rok 2017

Prílohy:

11. 04. 2018

do 25.04.2018

Značka: -OcÚ-OZ-ZŠ

Návrh na Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku za rok 2017

Prílohy:

10. 04. 2018

do 27.04.2018

Značka: 10-04-2018-OcÚ

Oznámenie o zámere uskutočniť prevod nehnuteľnosti - verejná vyhláška

Prílohy:

19. 02. 2018

do 30.06.2018

Značka: 19-02-2018

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015

Dodatpk č.1 k VZNO č.3/2015 – o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách...

Prílohy:

16. 02. 2018

do 30.04.2018

Značka: 16-10-2017-OcÚ-2

U Z N E S E N I A z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa 15.2.2018

Prílohy:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Značka: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Cieľ projektu: - podpora systémov triedeného zberu komunálnych odpadov - vybudovanie zberného...

Prílohy:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Značka: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: