Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

20. 09. 2018

do 27.09.2018

Značka: 20-09-2018-OcÚ-OZ

Pozvánka

Starosta obce podľa §-12 odst.1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení...

Prílohy:

18. 09. 2018

do 25.09.2018

Značka: OcÚDS-526/001/2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča oznamuje začatie správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub...

Prílohy:

14. 09. 2018

do 01.10.2018

Značka: OU-TN-PLO-2018/022638-003 CE

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vydáva rozhodnutie o dočasné vyňatie lesných...

Prílohy:

12. 09. 2018

do 27.09.2018

Značka: OcÚDS-461/2018-002/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča oznamuje začatie stavebného konania pre stavebníka Západoslovenská distribučná,...

Prílohy:

11. 09. 2018

do 28.09.2018

Značka: 11-09-2018-OcÚ-3

Zverejnenie zámeru - Predaj nehnuteľnosti - pozemku obce Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dolná Súča zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť - obecný pozemok nachádzajúci sa v k.ú....

Prílohy:

11. 09. 2018

do 28.09.2018

Značka: 11-09-2018-OcÚ-2

Zverejnenie zámeru predať pozemok obce Dolná Súča

Obec Dolná Súča zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť - obecný pozemok parcela č. 696/23 o výmere...

Prílohy:

11. 09. 2018

do 28.09.2018

Značka: 11-09-2018-OcÚ-1

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Obec Dolná Súča zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť - obecný pozemok parcela E-KN č. 6127/2 v...

Prílohy:

11. 09. 2018

do 28.09.2018

Značka: 11-09-2018-OcÚ

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Dolná Súča

Obec Dolná Súča zverejňuje zámer prenajať obecný nebytový priestor z dôvodu hodného osobitného...

Prílohy:

10. 09. 2018

do 25.09.2018

Značka: OcÚDS-518-001/2018

Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku

Ponuka na predaj poľnohospodárskych pozemkov v prvom kole zapísané na LV č. 3053, KN C parc.č....

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy:

11. 07. 2018

do 10.11.2018

Značka: 11-07-2018-OcÚ-V

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Dolná Súča oznamuje, že voľby do samosprávy obcí sa konajú 10. novembra 2018. Bližšie...

Prílohy:

25. 05. 2018

do 30.11.2018

Značka: 25-05-2018-OcÚ

Dotazník - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Dolná Súča prosí občanov o vyplnenie dotazníka - Komunitný plán sociálnych služieb v obci...

Prílohy:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Značka: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Cieľ projektu: - podpora systémov triedeného zberu komunálnych odpadov - vybudovanie zberného...

Prílohy:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Značka: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: