Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Poslanci Obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 15.11.2014 pre volebné obdobie 2014-2018

Štefan Čičo

Dolná Súča 833

 kontakt: 0915409804

stevo.cico@gmail.com


20110124_alenamajerska-original

ALENA MAJERSKÁ

Dolná Súča 922

 

kontakt: 0908483077

majerska.alena@centrum.sk

Milan Dúžek

Dolná Súča 82

 kontakt:0949433204

miladu67@gmail.com

Anton Hlávek

Dolná Súča 110

 kontakt: 0905738731

antonhlavek@gmail.com

Tomáš Trúnek

Dolná Súča 609

 kontakt: 0944272381

ttrunek@gmail.com

20110124_ivetatomekova-original

BC. IVETA TOMEKOVÁ

Dolná Súča 667

 

kontakt: 0948251960

              6512237

tomekovaiveta@gmail.com

20110124_vladimirvavro-original

VLADIMÍR VAVRO

Dolná Súča 682

zástupca starostu 

kontakt: 0908700284

vavro.vladimir@stonline.sk

AGÁTA ZIGOVÁ

Dolná Súča 179

 kontakt: 0908663348

agazigova@gmail.com

Marián Vasko

Dolná Súča 576

 kontakt: 0905746244

marian.vasko@centrum.sk

Kontrolórka obce

Mgr. Lenka Vojtášová

lenka.vojtas@gmail.com

Zástupca osady Repáky
Mgr. Iveta Gagová

Dolná Súča

igagova@post.sk

Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §-11 ods. 1,2,3,4,5 §-11 b, Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Obecnému zastupiteľstvu je najmä vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať cestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 • Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek otázke života obce.