Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku , Dolná Súča oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2017/2018 sa uskutoční

 16.5.17.5. 2018 od 13,00 - 15,00 hod. triede E

(s poldennou prevádzkou v pavilón C) budovy MŠ.
Na zápis je potrebné priviesť dieťa a priniesť rodný list dieťaťa.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

 Ministerstvo školstva SR podľa § 59 a § 28 ods.19 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) o zmene a doplnení neskorších predpisov, a podľa § 3 vyhlášky 

č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a  ostatných podmienkach a podľa čl. 1 ods.1 vyhlášky
č. 308/2009 Z.z. ustanovuje spôsob a podrobnosti prijímania detí do materskej školy. 

 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch

do šiestich rokov jeho veku., výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku ak sú preň vytvorené vhodné a primerané podmienky.

Na predprimárne  vzdelávanie  sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.

● Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi školy.

● Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy
aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

● Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

● Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ školy na budove materskej školy a na inom verejne dostupnom mieste v termíne od 30. apríla
do 31. mája.
Riaditeľ školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

● Novoprijaté dieťa sa do materskej školy prijíma na adaptačný pobyt, ktorý spravidla trvá tri mesiace. Ak sa dieťa bezproblémovo zadaptuje, po dohode zákonného zástupcu
so zástupcom materskej školy, môže sa adaptačný pobyt ukončiť a riaditeľ rozhodne o riadnom prijatí do materskej školy. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma na diagnostický pobyt, ktorý môže presiahnuť dobu troch mesiacov, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok.

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to umožňuje kapacita materskej školy.

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA
DO MATERSKEJ ŠKOLY

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou školy a zverejní ich na viditeľnom mieste.

 ● Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla postupne podľa dátumu narodenia.

● Zohľadňuje záujem o formu vzdelávania v materskej školy (celodennú, poldennú).

● V prípade prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo
so zdravotným znevýhodnením, ktoré si vyžadujú asistenciu, zabezpečí osobného asistenta učiteľa pre toto dieťa škola podľa jej možnosti a legislatívnych ustanovení.

● V prípade prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
do materskej školy, ktoré si vyžaduje asistenciu, môže túto zabezpečovať po schválení riaditeľom školy i zákonný zástupca. Podmienky, rozsah a požiadavky asistencie, nevyhnutné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti dieťaťa určí riaditeľ školy
na základe prerokovania, schválenia a písomnej dohody so zákonným zástupcom dieťaťa.

● V prípade, že škola nemôže pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečiť osobného asistenta a ani zákonný zástupca nemôže z oprávnených dôvodov zabezpečovať asistenciu, dieťa nebude do materskej školy prijaté, prípadne bude
pobyt dieťaťa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami už navštevujúceho materskú školu ukončený.