Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku v Dolnej Súči

 

Obec Dolná Súča v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku,

Dolná Súča 252, 913 32 Dolná Súča

s predpokladaným nástupom dňa 01.09.2018

 Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.

 Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov a školskej legislatívy,
 • komunikatívnosť, svedomitosť, zodpovednosť, riadiace a organizačné schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady,
 • bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie práce s PC – internet, MS Word, Excel, PowerPoint a iné,
 • manažérske schopnosti, samostatnosť v práci.

Vítané sú: (potrebné zdokladovať)

 • skúsenosti s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod.,
 • dobré výsledky dosahované v odbornej praxi – napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty v oblasti vzdelávania a pod.,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o vykonaní 1. atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 3 strany A4),
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

 Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať doporučenou poštou alebo doručiť osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 15. mája 2018 do 14oo hod na adres Obec Dolná Súča, Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča. Obálku označte heslom: „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ  - neotvárať!"

      Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

 

V Dolnej Súči, dňa 12. apríla 2018

 

 

                                                                                                              Rudolf Pleva 

                                                                                                               starosta obce